Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej na platformie WordPress, pod adresem centrumlaryngologiczne.pl.

1.2. Właścicielem i administratorem strony jest niezależny podmiot z którym skontaktować się można pod adresem wydawca@mixbox.pl.

1.3. Użytkownik jest każda osoba, która korzysta z Serwisu.

1.4. Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Zasady korzystania z Serwisu

2.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

2.2. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób treści dostępnych na stronie, bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela.

Ochrona danych osobowych

3.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel strony.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej.

Odpowiedzialność

4.1. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkowników z informacji zawartych na stronie.

4.2. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do ich moderacji, edycji lub usunięcia.

Postanowienia końcowe

5.1. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

5.2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie.

5.3. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania ze strony będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z prawem polskim.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 15.07.2027